Passend onderwijs regio 2305PO

Ieder kind op z'n plek

Ondersteuningsstructuur

In ons SWV is het niveau van de basisondersteuning vastgesteld. U vindt de standaarden en indicatoren van deze basisondersteuning in het document “basisprofiel”. (zie in de map ondersteuningsstructuur bij Regio 23-05PO/de download) Iedere school in ons SWV heeft een schoolondersteuningsprofiel (SOP) opgesteld en deze is te vinden op de website van de school.

De wetgeving passend onderwijs stelt een SOP verplicht en de medezeggenschapsraad van iedere school heeft adviesrecht.

Naast de basisondersteuning is er ook veel ontwikkeld als het gaat om extra ondersteuning.

Hierna treft u van iedere deelregio de extra ondersteuning aan. (zie in de map ondersteuningsstructuur bij Regio 23-05PO/de download).

 

Vanuit het Samenwerkingsverband zijn 3 expertgroepen ontwikkeld:

Expertgroep Hoog Begaafd
Kartrekker: Johan Vlaskamp – j.vlaskamp@ooz.nl

De groep bestaat uit orthopedagogen en HB specialisten uit alle deelverbanden. Ze komen vier maal per jaar bijeen om thema’s te bespreken en te adviseren over de versterking van het onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen. Een belangrijk onderdeel van het overleg betreft de activiteiten die het samenwerkingsverband inzet vanuit de subsidie rond HB die is toegekend:

 • Ontwikkeling van de Liaan: Een voorziening van het samenwerkingsverband waar hoogbegaafde leerlingen met bijkomende problematiek, die thuiszitten of waarbij thuiszitten dreigt, door middel van een arrangement worden teruggeleid naar het regulier (basis) onderwijs.
 • Scholing voor personeel uit basisscholen: In Samenwerking met Eleonoor van Gerven van Slim! Educatief worden doorlopend drie cursusprogramma's aangeboden (wegens Corona gebeurt dat online): Cursus begaafdheid (basis); Cursus begaafdheid voor gevorderden; Cursus begaafdheid en bijkomende problematiek (dubbel bijzonder).
 • Ondersteuning van de basisscholen bij het ontwikkelen van het aanbod voor hoogbegaafde leerlingen: In dit kader zijn er intervisiegroepen voor leerkrachten die HB leerlingen begeleiden, kunnen leden van de expertgroep worden gevraagd voor advies en ondersteuning en is het mogelijk om casiustiek met de expertgroep te bespreken.  
Onze visie op HB kunt u vinden bij Regio 23-05PO/de downloads. 

 

Expertgroep Gedrag

Contactpersoon: Hendrik Jan Rozeveld - h.rozeveld@ambelt.nl
Ambitie 
De expertgroep Gedrag heeft de ambitie om de scholen binnen het samenwerkingsverband te versterken waar het gaat om de expertise gedrag met als doel het terugdringen van het aantal verwijzingen op basis van gedrag richting SO en SBO. De expertgroep bestaat uit een afvaardiging van verschillende professionals uit het werkveld die hun werkzaamheden uitvoeren onder de verschillende besturen die deel uitmaken van samenwerkingsverband 2305PO. 
Door gebruik te maken van de expertise van de verschillende professionals komt de expertgroep tot adviezen ten aanzien van school- en teamontwikkeling met als doel de expertise m.b.t. het reguleren van gedrag te versterken. 
 
Expertgroep Jonge Kind.

Binnen het SWV is het passend om de focus meer te richten op de ontwikkeling van het jonge kind. Veel vragen komen immers vanuit de voorschoolse situatie en de onderbouw van onze basisscholen, waarbij motoriek, zelfredzaamheid, spraak-taalontwikkeling en zindelijkheid o.a. aandachtspunten zijn. In de wereld van het jonge kind is nog veel ‘winst’ te behalen.
Om dit vorm en inhoud te geven kan de expertise van het S(B)O en deelregio’s gebundeld worden. Nu is er veel versnippering in beleid en willen we het doel, het voorkomen van een ontwikkelingsachterstand, realiseren zullen we meer samen moeten optrekken.

Een uiteindelijke inhoudelijke samenwerking komt niet vanzelf. Daarvoor zullen we actie moeten ondernemen. Vanuit een “expertgroep jonge kind” binnen het samenwerkingsverband nemen we het voortouw door gezamenlijke activiteiten op het gebied van ondersteuning, begeleiding en professionalisering te initiëren.
Expertise vanuit de deelregio’s wordt gebundeld binnen deze expertgroep, welke vervolgens opgedane kennis en kunde, good practices, deelt met het werkveld.
Aangetoond is dat vroeg-signalering en ondersteuning dichtbij voor het kind (en ouders) minder ingrijpend en meer doeltreffend is.

Doelen:

 • Het uitwisselen van kennis en kunde en good practices op het gebied van de ontwikkeling van het jonge kind.
 • Het formuleren van een visie en vervolgens ambitie voor het samenwerkingsverband 2305 PO. Deze kunnen ook vertaald worden voor de deelregio’s.
 • Vertalen van ambitie in concrete doelen op het gebied van:
 • Inhoudelijke doorgaande lijn
 • Pedagogische en didactische werkwijzen
 • Passende ondersteuning vormgeven
 • Communicatie en samenwerking met ouders/verzorgers
 • Het informeren van en delen met andere betrokken instanties en organisaties zoals gemeenten, CJG’s en GGD.