Passend onderwijs regio 2305PO

Ieder kind op z'n plek

Ondersteuningsstructuur

In ons SWV is het niveau van de basisondersteuning vastgesteld. U vindt de standaarden en indicatoren van deze basisondersteuning in het document “basisprofiel”. (zie in de map ondersteuningsstructuur bij de download) Iedere school in ons SWV heeft een schoolondersteuningsprofiel (SOP) opgesteld en deze is te vinden op de website van de school.

De wetgeving passend onderwijs stelt een SOP verplicht en de medezeggenschapsraad van iedere school heeft adviesrecht.

Naast de basisondersteuning is er ook veel ontwikkeld als het gaat om extra ondersteuning.

Hierna treft u van iedere deelregio de extra ondersteuning aan. (zie in de map ondersteuningsstructuur bij de download).

 

Vanuit het Samenwerkingsverband zijn 3 expertgroepen ontwikkeld:

Expertgroep Hoog Begaafd - informatie volgt. 
 
Expertgroep Gedrag
Contactpersoon: Hendrik Jan Rozeveld - h.rozeveld@ambelt.nl
Ambitie 
De expertgroep Gedrag heeft de ambitie om de scholen binnen het samenwerkingsverband te versterken waar het gaat om de expertise gedrag met als doel het terugdringen van het aantal verwijzingen op basis van gedrag richting SO en SBO. De expertgroep bestaat uit een afvaardiging van verschillende professionals uit het werkveld die hun werkzaamheden uitvoeren onder de verschillende besturen die deel uitmaken van samenwerkingsverband 2305PO. 
Door gebruik te maken van de expertise van de verschillende professionals komt de expertgroep tot adviezen ten aanzien van school- en teamontwikkeling met als doel de expertise m.b.t. het reguleren van gedrag te versterken. 
 
Expertgroep Jonge Kind. - informatie volgt