Passend onderwijs regio 2305PO

Ieder kind op z'n plek

Bestuurlijke organisatie

Het SWV kent vier organen

 

1.  Algemeen Bestuur (in het Algemeen Bestuur zitten geen leden van het DB)

2.  Bestuur (de leden zijn vertegenwoordigers van de clusters en één lid namens het speciaal onderwijs)

3.  Afstemmings Overleg (dit is een inhoudelijk overleg van de coordinatoren van de clusters en het speciaal onderwijs met advies functie voor het DB)

4.  De Ondersteunings Plan Raad (zie tabblad OPR)

Het SWV kent een manager (voor 1,5 dag) en een ambtelijk secretaris (voor 20 uur) zij bereiden het beleid voor en zijn namens het Bestuur verantwoordelijk voor de afgifte van de TLV's. (Een toelaatbaarheidsverklaring is nodig om onderwijs te kunnen genieten op het speciaal of het speciaal basisonderwijs.)

  • Het Bestuur stelt het beleid vast, het AB keurt goed en functioneert als intern toezichthouder.
  • De voorzitter van het DB is Maarten Bauer (van het schoolbestuur Mijnplein), de voorzitter van het AB is Reint Scholten (onafhankelijk lid)
  • De manager Koen Oosterbaan voert uit en bereidt het beleid voor, in nauwe samenwerking met de ambtelijk secretaris  Annemieke Otterman. 
  • Het AO (afstemmingsoverleg) is ingesteld om deelregio’s en het SO te laten afstemmen (bijvoorbeeld door kennis te nemen van elkaars ontwikkelingen) en om het Bestuur te adviseren.
Leden van het DB zijn naast de voorzitter Maarten Bauer (Mijnplein),  Arie de Wit (OOZ, afvaardiging SO), Gerrit de Graaf (IJsselrijk), Jan Kroon (Catent), Penningmeester Henk ter Wee (Iris) en Gert Laarman (Florion). Het Bestuur wordt ondersteund door manager Koen Oosterbaan en ambtelijk secretaris  Annemieke Otterman.

De leden van de AB zijn naast voorzitter Reint Scholten (onafhankelijk lid),  Chris Dam (VPCPO De Akker), Daniële Wessels (Vrijeschool), Irma Gelderblom (OOK), Marloes Siemelink (De Mare). Het AB wordt ondersteund door manager Koen Oosterbaan en ambtelijk secretaris  Annemieke Otterman.

 

Naast deze 3 organen kent het SWV nog een 4orgaan nl. de ondersteuningsplanraad OPR (hoe en wat ziet u op de pagina van de OPR).


Nb. in de map Bestuurlijke organisatie onder de downloads treft u aan:

- De Statuten en aansluitingsovereenkomst van de Stichting

- Het Managementstatuut

- Het toetsingskader van het Algemeen Bestuur