Passend onderwijs regio 2305PO

Ieder kind op z'n plek

Bestuurlijke organisatie

Het SWV kent vier organen

 

1.  Algemeen Bestuur met mandaat voor de Commissie Toezicht (in de Commissie Toezicht zitten geen leden van het DB)

2.  Dagelijks Bestuur (de leden zijn vertegenwoordigers van de deelregio's en één lid namens het speciaal onderwijs)

3.  Afstemmings Overleg (dit is een inhoudelijk overleg van de coordinatoren van de deelregio's en het speciaal onderwijs met advies functie voor het DB)

4.  De Ondersteunings Plan Raad (zie tabblad OPR)

Het SWV kent een manager (voor 1,5 dag) en een ambtelijk secretaris (voor 20 uur) zij bereiden het beleid voor en zijn namens het DB verantwoordelijk voor de afgifte van de TLV's. (Een toelaatbaarheidsverklaring is nodig om onderwijs te kunnen genieten op het speciaal of het speciaal basisonderwijs.)

  • Het DB stelt het beleid vast, het AB keurt goed en functioneert als intern toezichthouder.
  • De voorzitter van het DB is Arie de Wit (van het schoolbestuur OOZ), de voorzitter van het AB is Henk ter Wee (van het schoolbestuur Vivente)
  • De Commissie Toezicht (CT) met als voorzitter Henk ter Wee (Vivente). De CT heeft het mandaat gekregen van het AB om de toezichthoudende rol te vervullen.
  • De manager Henk Keesenberg voert uit en bereidt het beleid voor, in nauwe samenwerking met de ambtelijk secretaris Anja Welman. 
  • Het AO (afstemmingsoverleg) is ingesteld om deelregio’s en het SO te laten afstemmen (bijvoorbeeld door kennis te nemen van elkaars ontwikkelingen) en om het DB te adviseren.

Leden van het DB zijn naast de voorzitter Arie de Wit (OOZ), penningmeester Jan van der Poel (VenIJ), secretaris Cecile Servaes (Catent), Gerard Wolters (Iris), Gert Laarman (Florion)Maarten Bauer (Mijnplein), Henk van der Wal (SO Kampen) en Karim Salihi (stichting SEIOO). Het DB wordt ondersteund door manager Henk Keesenberg en ambtelijk secretaris Anja Welman.

De leden van de CT zijn naast voorzitter Henk ter Wee (Vivente), Adrie Bolijn (De Mare), Fred vd Ham (VPCPO De Akker) en Rudi Meulenbroek (OOK). De CT wordt ondersteund door manager Henk Keesenberg en ambtelijk secretaris Anja Welman.

 

Naast deze 3 organen kent het SWV nog een 4orgaan nl. de ondersteuningsplanraad OPR (hoe en wat ziet u op de pagina van de OPR).


Nb. in de map Bestuurlijke organisatie onder de downloads treft u aan:

- De Statuten en aansluitingsovereenkomst van de Stichting

- Het Managementstatuut

- Het toetsingskader van het Algemeen Bestuur

- De Mandaanstelling aan de Commissie Toezicht