Passend onderwijs regio 2305PO

Ieder kind op z'n plek

Informatie passend onderwijs voor ouders/verzorgers

In het informatieve filmpje hieronder wordt in drie minuten uitgelegd wat passend onderwijs inhoudt.

Bron: www.passendonderwijs.nl

  Wat is er veranderd?

Heeft uw kind extra ondersteuning nodig? Soms lukt dit op de school waar u uw kind aanmeldt., soms ook niet Dit kan als de extra ondersteuning in de gewone school kan worden ingepast. Lukt dit niet in de school waar u zich aanmeldt (of op de school waar uw kind al op zit), dan zorgt die school voor een andere, passende school voor uw kind. Soms is dat een andere basisschool, soms is onderwijs in een speciale (basis)school nodig. Ouders/verzorgers worden nauw betrokken bij het vinden van de juiste school. In het SWV werken alle schoolbesturen goed samen. Ouders hoeven geen ingewikkelde verwijzingsprocedure te doorlopen. De school helpt de ouders bij het regelen van de ondersteuning of de plaatsing op een speciale (basis)school.

Binnen de deelregio’s zijn duidelijke afspraken gemaakt hoe ouders betrokken worden bij het vinden van de juiste ondersteuning van hun kinderen. Bij de besprekingen over hun kind worden ouders als gesprekspartner betrokken. Dit is ook één van de principes van handelingsgericht werken.

  Wat is mogelijk binnen de basisscholen?

Alle scholen beschrijven hun mogelijkheden die zij hebben om leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften onderwijs te kunnen bieden. Dit doen zij in het Schoolondersteuningsprofiel (SOP). Scholen schrijven hierover in de schoolgids. Binnen het SWV 23-05 zijn afspraken gemaakt, welke ondersteuning alle basisscholen in ieder geval moeten bieden. Dit is het basisondersteuningsprofiel.

Daarnaast kunnen scholen extra mogelijkheden bieden aan leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften. De school kan hier eigen keuzes maken. Deze worden dus beschreven in het Schoolondersteuningsprofiel van de school. De deelregio heeft inzicht in deze profielen. Passend onderwijs betekent niet dat alle kinderen naar de basisschool kunnen. Samen met ouders zal steeds bekeken worden of een leerling binnen het gewone basisonderwijs past of binnen het speciaal (basis) onderwijs de beste onderwijsplek heeft. Het Schoolondersteuningsprofiel geeft naast een idee van de mogelijkheden van de school ook de grenzen van de school aan.

Is er een plan voor passend onderwijs in iedere deelregio?

De plannen van iedere deelregio zijn goed uitgewerkt. Alle basisscholen kennen deze plannen. Alle schoolbesturen hebben er aan meegewerkt.

Ook hebben de gemeenten meegedacht bij het afstemmen van de doelen van het SWV. Leerkrachten en ouders hebben inspraak gehad bij het bespreken van de uitwerking.

  Is er voldoende ondersteuning mogelijk?

Het SWV krijgt geld voor de extra ondersteuning van de overheid. De hoogte van het budget wordt bepaald door het aantal leerlingen binnen het samenwerkingsverband.

De samenwerkende besturen werken met veel ambitie om voor alle leerlingen in de regio een goed onderwijsaanbod te realiseren.

 

  Mijn kind heeft misschien extra ondersteuning nodig. Wat te doen wanneer u uw kind        voor het eerst aanmeldt bij een school?

U meldt uw kind schriftelijk aan bij de school van keuze.
U geeft de school de noodzakelijke informatie over uw kind.
De school schat in of extra ondersteuning nodig is. De school is hier samen met u over in gesprek. Als de school vindt dat er extra ondersteuning nodig is ontstaat er zorgplicht en moet de school binnen 6 weken (eventueel verlengd met 4 weken) voor passend onderwijs zorgen.
Samen met ouders, deskundigen en school worden de mogelijkheden gewikt en gewogen.
De school bekijkt of de noodzakelijke extra ondersteuning in de eigen school te regelen is.
Lukt dit niet dan zoekt de school in overleg met ouders naar een andere geschikte school.
Om dit goed te bespreken en te organiseren, heeft ieder deelregio een eigen systematiek.
Uit dit overleg volgt een besluit over de meest geschikte school. Soms is dit een andere basisschool. Vaak een speciale (basis) school.

 

  Mijn kind heeft misschien extra ondersteuning nodig. Wat te doen als uw kind al                      onderwijs volgt op een basisschool?

De school en/of ouders constateren dat mogelijk extra ondersteuning nodig is.
De school organiseert de ondersteuning. Ouders worden hierbij betrokken en denken mee over oplossingen. Ook zijn zo nodig relevante deskundigen uitgenodigd.
De school bekijkt of de benodigde extra ondersteuning in de eigen school te regelen is.
Lukt dit niet dan zoekt de school samen met ouders naar een andere geschikte school.
Om dit goed te bespreken en te organiseren, vraagt de school advies aan de deelregio.
Uit het overleg binnen een deelregio volgt een advies over toelaatbaarheid tot de meest geschikte school. Soms is dit een andere basisschool. Vaak een speciale (basis) school.

  Is er ook een vorm van ondersteuning voor ouders?

    Ja u kunt informatie hierover verkrijgen via de website www.onderwijsconsulenten.nl 

  Hoe beschermt het SWV de persoonsgegevens?

Het SWV maakt gebruik van het instrument Kindkans, waardoor de privacy is gewaarborgd. Hierover heeft het SWV privacybeleid vastgesteld.

Indien u klachten heeft over de privacy kunt u zich wenden tot het secretariaat.