Passend onderwijs regio 2305PO

Ieder kind op z'n plek

Welkom

Na beleidsimpulsen van vele bewindslieden  is er sinds 1 augustus 2014 nieuwe wetgeving met betrekking tot de  onderwijsondersteuning voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. In meerdere wetten zijn wijzigingen aangebracht. Deze wijzigingen zijn nogal fundamenteel, waardoor we spreken van een stelselwijziging.

 

Eén van die wijzigingen betreft de vorming van samenwerkingsverbanden passend onderwijs (SWV). De wetgever heeft bepaald dat de scholen voor (speciaal) basisonderwijs en de scholen voor speciaal onderwijs gezamenlijk vorm en inhoud moeten geven aan een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen scholen. Dat moet op zo’n manier gebeuren dat leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken en dat leerlingen, die extra ondersteuning behoeven, een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs krijgen.

Regulier als het kan en speciaal als het moet is een uitdrukking die veel wordt gebruikt, het liefst zo thuisnabij mogelijk.

 

Het Samenwerkingsverband is in gesprek met de gemeentes behorende bij ons SWV over Onderwijszorgarrangementen (OZA). Zo proberen we zorg en onderwijs voor onze leerlingen te bundelen. Bij de OZA behoort een privacy-convenant, die door alle gemeentes gedownload kan worden. Onze Functionaris Gegevensbeheer heeft gekeken naar dit convenant en heeft een rapport opgemaakt waarom dit convenant waarde heeft voor onze scholen, leerlingen en besturen.  Deze is op de site geplaatst onder het kopje downloads. (zie downloads).

 

Voor de jaarrekeningen van de afgelopen jaren kunt u deze link volgen: 

jaarrekeningen