Passend onderwijs regio 2305PO

Ieder kind op z'n plek

Zorgplicht

Inleiding

Zorgplicht houdt in dat schoolbesturen verplicht zijn om een leerling die extra ondersteuning nodig heeft, een passend arrangement aan te bieden. Dit moet bij de aanmelding worden aangeboden of - als de leerling al op school zit – wanneer blijkt dat er extra ondersteuning nodig is. In de praktijk komt het erop neer dat scholen hiervoor de verantwoordelijkheid dragen.

 

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

De overheid heeft de zorgplicht ingevoerd per 1 augustus 2014. De school moet in het SOP aangeven wat zij aan ondersteuning kan bieden. Het SOP is te vinden op de website van de school.

 

Informatieplicht

Ouders melden hun kind schriftelijk aan en hebben daarbij de informatieplicht: zij dienen naar waarheid aan te geven of er mogelijk iets te melden is over hun kind dat consequenties kan hebben voor het onderwijs. Het bestuur heeft het recht ouders om (aanvullende) informatie te vragen. Stel dat de ouders die aanvullende informatie niet verstrekken, dan vervalt de zorgplicht van de school. De zorgplicht geldt ook niet wanneer de ouders niet verklaren dat zij de grondslag van de school respecteren of als er geen plaatsruimte beschikbaar is op de school.

Trajectplicht, geen acceptatieplicht

Het arrangement moet door de school maximaal 6 weken na aanmelding worden aangeboden (met de mogelijkheid om 1 keer – beargumenteerd - te verlengen met 4 weken). Het aanbod voor extra ondersteuning is of op de eigen school/school van aanmelding of op een andere (speciale) basisschool. De zorgplicht is dus een trajectplicht, geen acceptatieplicht.

Een school kan niet vooraf een kwantitatieve norm stellen met betrekking tot het wenselijke aantal leerlingen met ondersteuningsbehoeften. Een school kan bij aanmelding van bijvoorbeeld een kind met syndroom van Down wel aangeven dat er op school al zeven leerlingen zitten met dit syndroom, maar kan daarmee niet automatisch aangeven dat de school hiermee haar maximale capaciteit heeft bereikt. Elke casus waarbij sprake is van afwijzing moet door de school worden gemotiveerd. Kind-, gezins-, omgevings- en schoolfactoren zijn onderdeel van die motivatie.

 

Aanmelding

De leerling heeft recht op een tijdelijke plaatsing indien het toelatingsbesluit nog niet is genomen. Het is zeer gewenst dat het kind minimaal 10 weken voordat het naar school gaat, wordt aangemeld. Dat kan vanaf 1 jaar, in ieder geval voordat het kind 4 jaar oud is. Kinderen die jonger zijn kunnen op een wachtlijst worden geplaatst. Ouders kunnen hun kind bij verschillende scholen tegelijk aanmelden. Dit kunnen scholen zijn die zowel binnen als buiten het samenwerkingsverband vallen. Om te voorkomen dat er meerdere scholen worden belast met de aanmeldprocedure/het onderzoek naar de behoefte aan extra ondersteuning, geven ouders hun eerste voorkeur aan. Na aanmelding onderzoekt die school of extra ondersteuning nodig is. Dit gebeurt mede op basis van informatie van de ouders.

Toelating

Bij de beslissing over toelating van een kind betrekt de school de ondersteuningsbehoefte van het kind, zoals die na aanmelding is vastgesteld. De school bekijkt de mogelijkheden om in die ondersteuningsbehoefte te voorzien. Deze mogelijkheden hangen samen met de expertise, het SOP en de afspraken die met andere bevoegde gezagsorganen in het samenwerkingsverband zijn gemaakt over de begeleiding van leerlingen met een ondersteuningsbehoefte. Vanwege de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte en de wetgeving passend onderwijs hebben scholen de plicht om te onderzoeken of de school de extra ondersteuning, in de vorm van doeltreffende aanpassingen, zelf kan bieden. Als er een aanpassing nodig is, moet dat ook gebeuren, tenzij deze voor de school een onevenredige belasting vormt.

Alternatief

Wanneer een kind niet kan worden toegelaten tot de school van aanmelding, dient een passende plaats op een andere school te worden aangeboden. De school kan hierbij de SOP’s van de andere scholen in het samenwerkingsverband gebruiken en overlegt uiteraard met de ouders.

Tenslotte

In de zorgplicht staat de driehoek centraal die wordt gevormd door de wens van de ouder, het ontwikkelingsperspectief van de leerling en de (on)mogelijkheden van de school. Dus geen ouders die kinderen altijd kunnen plaatsen, maar ook geen scholen die kinderen van het kastje naar de muur kunnen sturen.

Als ouders en school(bestuur) het niet met elkaar eens worden, kunnen ouders naar een onderwijsconsulent, de geschillencommissie passend onderwijs, de commissie gelijke behandeling of de rechter gaan. Als scholen bij hun beslissing blijven en ouders houden hun kind thuis, wordt het een zaak voor leerplicht.

 

Meer informatie: www.passendonderwijs.nl