Passend onderwijs regio 2305PO

Ieder kind op z'n plek

Ondersteuningsplanraad

Wat doet de OPR?

De ondersteuningsplanraad (OPR) is een speciale medezeggenschapsraad van een samenwerkingsverband (SWV). 

In de map OPR bij de downloads vindt u het OPRStatuut en het Huishoudelijk Reglement.

De OPR heeft instemmingsrecht op (het vaststellen of wijzigen van) het ondersteuningsplan. De OPR heeft volgens de wetgeving de taak om (minimaal) eens per vier jaar instemming te geven aan het Ondersteuningsplan van het SWV. In het Ondersteuningsplan staan afspraken over de manier waarop alle leerlingen in het SWV zo goed mogelijk passende ondersteuning kunnen krijgen. De OPR volgt de voortgang van de uitvoerinng het Ondersteuningsplan.

Kan iedereen lid worden van de OPR?

De leden van de OPR moeten ouders en personeelsleden zijn van een school binnen het SWV. De leden van de OPR worden afgevaardigd door de (gezamenlijke)medezeggenschapsraden van de scholen die deelnemen in het SWV, maar hoeven niet noodzakelijk uit een van die MR'en afkomstig te zijn.

Hoe is de OPR georganiseerd?

De OPR heeft een reglement, een statuut en een huishoudelijk reglement. In deze formele stukken staat onder meer beschreven hoe de vergaderingen worden voorbereid, zullen verlopen en hoe er gestemd wordt. De OPR kiest een voorzitter, plaatsvervangend voorzitter, secretaris en penningmeester uit haar midden en wordt ondersteund door de manager van het SWV. De OPR komt ten behoeve van de uitoefening van zijn taak ten minste 2 keer per jaar bijeen.

In de map OPR bij de downloads vindt u  het jaarverslag 2021.en de goedgekeurde verslagen van de OPR vergaderingen van het schooljaren 2021-2022

Enkele Quotes van OPR leden!

Kinderen zijn niet lastig. Kinderen zijn verschillend. Dat is best Lastig

Kinderen krijgen gelijke kansen als ze ongelijk onderwijs kunnen genieten (Sanja Nicolic)

Passend onderwijs "spreekt vanzelf" met logopedische ondersteuning!

Planning OPR vergaderingen schooljaar 2022-2023: maandagavond 31 oktober 2022, 19 december 2022, 17 april 2023

In ons SWV bestaat de ondersteuningsplanraad uit vertegenwoordigers die door de (G)MR’en van de besturen uit de 7 deelregio’s en uit het speciaal onderwijs worden afgevaardigd. De OPR is te bereiken via mailadres info@2305po.nl 

Het gaat om de volgende personen:

Organisatie

OP /OOP geleding

Oudergeleding

Deelregio De Brug

Vacant

Marike Tempelman

Deelregio De Stroming

Vacant

Vacant

Deelregio Catent

Winny Schouten,   voorzitter

Maarten Koorman

Deelregio Kampen                    

Vacant

Lisette Vlierhuis

Deelregio Florion

Agerta Prins, secretaris

Vacant

Deelregio Salland

Jordy Cents

Maaike de Waal

Cluster 3

Vacant

Vacant

Cluster 4

Wendy Offerman

Patrick Fidder

     Onafhankelijk lid      Reint Scholten  

Overig (geen lid)

Namens het bestuur: Koen Oosterbaan
     

Annemieke Otterman, ambtelijk secretaris