Passend onderwijs regio 2305PO

Ieder kind op z'n plek

Ondersteuningsplanraad

Wat doet de OPR?

De ondersteuningsplanraad (OPR) is een speciale medezeggenschapsraad van een samenwerkingsverband (SWV). 

In de map OPR bij de downloads vindt u het OPRStatuut en het Huishoudelijkreglement.

De OPR heeft instemmingsrecht op (vaststellen of wijzigen van) het ondersteuningsplan. De OPR heeft volgens de Wet passend onderwijs de taak om eens per vier jaar instemming te geven aan het Ondersteuningsplan van het SWV. Voor de schooljaren 2015-2019 is het Ondersteuningsplan vastgesteld. In het Ondersteuningsplan staan afspraken over de manier waarop alle leerlingen in het SWV zo goed mogelijk passende ondersteuning kunnen krijgen die zij nodig hebben. De OPR volgt in de tussenliggende jaren de voortgang van het Ondersteuningsplan.

Kan iedereen lid worden van de OPR?

De leden van de OPR moeten ouders en personeelsleden zijn van een school binnen het SWV. De leden van de OPR worden afgevaardigd door de (gezamenlijke)medezeggenschapsraden van de scholen die deelnemen in het SWV, maar hoeven niet noodzakelijk uit een van die MR'en afkomstig te zijn.

Hoe is de OPR georganiseerd?

De OPR heeft een reglement, een statuut en een huishoudelijkreglement. In deze formele stukken staat onder meer beschreven hoe de vergaderingen worden voorbereid, zullen verlopen en hoe er gestemd wordt. De OPR kiest een voorzitter, plaatsvervangend voorzitter, secretaris en penningmeester uit haar midden en wordt ondersteund door de manager van het SWV. De OPR komt ten behoeve van de uitoefening van zijn taak ten minste 2 keer per jaar bijeen.

In de map OPR bij de downloads vindt u  het jaarverslag 2016, de goedgekeurde verslagen van de OPR vergaderingen van het schooljaren 2015-2016 en 2016-2017. 

Enkele Quotes!

Kinderen zijn niet lastig. Kinderen zijn verschillend. Dat is best Lastig

Kinderen krijgen gelijke kansen als ze ongelijk onderwijs kunnen genieten (Sanja Nicolic)

Passend onderwijs "spreekt vanzelf" met logopedische ondersteuning!

Planning OPR vergaderingen schooljaar 2016-2017: maandagavond 31 oktober 2016, 16 januari 2017 en 15 mei 2017 om 19.30 uur

Planning OPR vergaderingen schooljaar 2017-2018: maandagavond 25 september 2017, 22 januari 2018 en 28 mei 2018

In ons SWV bestaat de ondersteuningsplanraad uit vertegenwoordigers die door de (G)MR’en van de besturen uit de 7 deelregio’s en uit het speciaal onderwijs worden afgevaardigd. De OPR is te bereiken via mailadres secretaris-opr@2305po.nl 

Het gaat om de volgende personen:

 Organisatie  

  OP/OOP geleding

  Oudergeleding

     

Deelregio De Brug

Martin Oenema

Marieke Tempelman

Deelregio Stroming

Vacant

Henriette Ketterink

Deelregio Catent

Winny Schouten

Tessa Pouwels 

Deelregio Kampen e.o.

Marjan v.d. Beld

Peter Dekker – penn.

Deelregio Florion

Agerta Prins

Vacant

Deelregio Salland

Anita Disselhorst

Hilco Prins

Cluster 3

Vacant

Vacant

Cluster 4

Vacant

Vacant.

 Overig (geen lid)    


    

Namens het bestuur: Henk Keesenberg 

Anja Welman, notulist