Passend onderwijs regio 2305PO

Ieder kind op z'n plek

Toelaatbaarheidsverklaring

Eén van de belangrijkste aspecten van de wetgeving passend onderwijs is de toelaatbaarheid tot het speciaal onderwijs (SO) en het speciaal basisonderwijs (SBO). Vanaf 1 augustus 2014 moet hiervoor een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) worden afgegeven.

 

De toelaatbaarheidsverklaring (TLV)

De TLV is een besluit van het samenwerkingsverband (SWV) dat aangeeft of de leerling toelaatbaar is tot het onderwijs voor:

  1. kinderen met ernstige gedragsproblemen,
  2. langdurig zieke kinderen (LZ),
  3. zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK)
  4. kinderen met lichamelijke (LG) en/of meervoudige handicaps (MG)
  5. speciaal basisonderwijs (SBO).

Om een leerling te kunnen inschrijven heeft de SO-school of de SBO-school een TLV van het samenwerkingsverband nodig. De wet verplicht dat deskundigen adviseren over de toelaatbaarheid tot het SO en het SBO. Deze deskundigen hebben zitting in de verschillende deelregio -adviescommissies. 

 

Deelregio-adviescommissies zijn: 

-  Salland: CAT  http://www.epos-salland.nl/cat/ 

-  Kampen: BOL  http://www.swvkampen.nl/bovenschools-onderwijs-loket-bol 

-  Zwolle: CTT (deelregio's De Brug, SEIOO, De Stroming en Florion en voor de onderinstroom ook CCAT) http://www.cttzwolle.nl/ en

-  Zwolle: CCAT (deelregio Catent) https://www.catent.nl/passend-onderwijs/en-extra-zorgbehoefte/

 

Het SWV werkt met het programma Kindkans https://www.kindkans.nl/home . Hierdoor is tevens de privacy gewaarborgd.

 

Het SWV moet de manier waarop de verklaring tot stand komt beschrijven in het ondersteuningsplan. Hierbij gaat het om:

  • de procedure en criteria voor de plaatsing van leerlingen op scholen voor SO en SBO;
  • het aangeven van de geldigheidsduur en de bekostigingscategorie. De geldigheidsduur is minimaal 1 schooljaar en het SWV moet beleid formuleren over terugplaatsing. Er zijn drie bekostigingscategorieën: ZMLK, LZ en cluster 4 (cat. 1/laag), LG (cat. 2/midden) en MG (cat.3/hoog) (globale bedragen: € 9.000,00 / € 16.000,00 / € 20.000,00[1])

 

Voor scholen voor kinderen met visuele, auditieve en communicatieve problematiek geldt de TLV niet, daar organiseert de school de toelaatbaarheid zelf.

 

Hoe werken de wet en de TLV ?

 

Per 1 augustus 2014 moet het SWV een verklaring (TLV) afgeven. Niet de ouders, maar het bevoegd gezag van de school moet een verklaring aanvragen.

 

Hoe gaat het bij het SWV 23-05 PO?

In ons SWV is een manager aangesteld die namens het bestuur van het SWV de TLV afgeeft. Dat gebeurt op basis van handelingsgerichte diagnostiek dat door de gehele regio 23-05 PO wordt gehanteerd. De adviescommissies kunnen hierbij een format verduidelijking hulpvraag gebruiken. Dit format brengt in kaart welke onderwijsleersituatie het beste is voor het kind. Er wordt daarbij uitgegaan van wat een kind kan, met uiteraard de belemmerende factoren in acht genomen. Natuurlijk is er overleg met de ouders/verzorgers.

In ons SWV wordt gewerkt met deelregio’s. In de deelregio’s en in het SO wordt het dossier voorbereid en worden de adviezen gegeven. Het SWV heeft in overleg met de deelregio’s en het SO een aanvraagformulier opgesteld.

 

Bij de downloads vindt u het aanvraagformulier Toelaatbaarheid (TLV), toestemmingsformulier ouders en het format verduidelijking hulpvraag.

 

De manager hanteert een termijn van 2 weken om tot een besluit te komen. De termijn kan eventueel met 2 weken worden verlengd. De manager stelt de aanvrager (het schoolbestuur) op de hoogte van het besluit. Een kopie van het besluit gaat naar de ouders/verzorgers.

Indien een van deze beide partijen het niet eens is met het besluit, kan men uiteraard een nadere onderbouwing vragen. Ook kan men bezwaar aantekenen bij het SWV. Het SWV legt het bezwaar voor aan de landelijke bezwaar- en adviescommissie te Utrecht (zie www.onderwijsgeschillen.nl).

 

[1] Deze bedragen worden jaarlijks gepubliceerd. Het betref de meerkosten van het SO, de basisbekostiging ontvangen de scholenbesturen rechtstreeks van DUO (dienst uitvoering onderwijs).