Passend onderwijs regio 2305PO

Ieder kind op z'n plek

Welkom

VACATURE CONSULENT PASSEND ONDERWIJS

klik hier voor de advertentie en hier voor het profiel. 

 

 

Na beleidsimpulsen van vele bewindslieden  is er sinds 1 augustus 2014 nieuwe wetgeving met betrekking tot de  onderwijsondersteuning voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. In meerdere wetten zijn wijzigingen aangebracht. Deze wijzigingen zijn nogal fundamenteel, waardoor we spreken van een stelselwijziging.

 

Eén van die wijzigingen betreft de vorming van samenwerkingsverbanden passend onderwijs (SWV). De wetgever heeft bepaald dat de scholen voor (speciaal) basisonderwijs en de scholen voor speciaal onderwijs gezamenlijk vorm en inhoud moeten geven aan een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen scholen. Dat moet op zo’n manier gebeuren dat leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken en dat leerlingen, die extra ondersteuning behoeven, een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs krijgen.

Regulier als het kan en speciaal als het moet is een uitdrukking die veel wordt gebruikt, het liefst zo thuisnabij mogelijk.

 

Het SWV 2305PO heeft het beleid en de praktische uitwerking in een informatiebrochure gezet. 

 

Een ieder kan deze brochure downloaden (zie downloads).

 

Na een periode van kwartiermaken en overleg over de uitgangspunten van ons SWV en het ondersteuningsplan, zijn we op 1 augustus 2014 gestart. Over de periode van 1 augustus 2014 tot en met 31 december 2015 is een jaarverslag gemaakt waarvan u bij de downloads een populaire versie kunt vinden.

De meer recente bestuurs- en jaarverslagen, zoals die van 2018 en 2017, treft u eveneens aan bij de downloads.

 

Meer informatie over de stelselwijziging vindt u op: www.passendonderwijs.nl